Vědci se nejnověji domnívají, že samotný vesmír by mohl mít vědomí

Vědci se nejnověji domnívají, že samotný vesmír by mohl mít vědomí

Pokud chceme najít neobvyklé, dokonce až podivné teorie o povaze vesmíru, nemusíme být celé hodiny zavřeni v knihovně a prohrabávat se v dílech málo známých autorů. 

Pojmy, se kterými jsme se mohli kdysi setkat jen v sci-fi knihách a filmech, si dnes už našli svou cestičku do esotericky laděných vědeckých časopisů a odtud přímo do diskuse mezi dnešními předními vědci.

Jedním z příkladů je tzv. hypotéza o počítačové simulaci, kterou nedávno začal razit Elon Musk.

Dalším příkladem jsou tzv. „časové krystaly“, které jsou převratnou hypotézou o novém nelineárním typu hmoty.

A do médií začíná stále častěji pronikat teorie z vyšších vědecký kruhů o tzv. „panpsychizme“, což je představa, že mysl a vědomí jsou základními vlastnostmi materiálního světa a že vědomí je vštípeno do každé hmotné formy.

Diskuse o panpsychizme

Fyzik Gregory Matloff nedávno zveřejnil svoji novou studii, díky které ve vědeckých kruzích znovu rozproudil diskusi o panpsychizme, což vedlo k experimentům, které by mohly potvrdit nebo zcela vyvrátit teorii o existenci všudypřítomné „prapůvodní vědomé energie“.

Matloff také prosazuje kontroverzní myšlenku o tom, že hvězdy mají vlastní vůli – tuto myšlenku podpírá potvrzeným faktem, a sice, že hvězdy si samy určují pohyb po svých galaktických drahách.

Jakkoliv absurdně může teorie o panpsychizme znít, má již několik významných zastánců. Jedním z nich je anglický matematik a fyzik Sir Roger Penrose, který o panpsychizme začal uvažovat již před třemi desetiletími.

Penrose se domnívá, že vědomí je přirozeným projevem vlastností vazeb kvantového pole. Sir Roger Penrose a anesteziolog Stuart Hameroff jsou autory tzv. „teorie orchestrované objektivní redukce“(Orch-OR).

Podle této teorie vědomí v mozku nepochází z vazeb mezi neurony, ale ze samotných neuronů. Jinak řečeno, vědomí je výsledkem kvantových vibrací, které se projevují v mikrotubulech organismu.

V roce 2006 německý fyzik Bernard Haisch posunul tyto myšlenky dál a dospěl k závěru, že pokud se jedná o značně rozvinutý systém, přes který proudí energie, vědomí se začne vždy projevovat v „kvantovém vakuu“.

Další stoupenec panpsychizmu neurovědec Christof Koch přistupuje k celé problematice z trochu jiné perspektivy. Vychází z integrované informační teorie.

Integrovaná informační teorie

Tato teorie se pokouší vysvětlit, co je to vědomí a jakým způsobem může vědomí vznikat v určitých fyzických systémech.

Christof Koch na základě této teorie tvrdí, že vědomí není vlastní výhradně jen biologickým organismům.

„Zatím známe jen jedinou dominantní teorii o vědomí, podle níž vědomí existuje pouze ve složitých systémech, tzn. v systémech, které mají schopnost jednat na základě své vlastní situace a ovlivňovat tak svůj osud,“ říká Koch.

„Podle této teorie tedy můžeme existenci vědomí předpokládat také u poměrně jednoduchých systémů. V podstatě i některé čistě fyzické systémy, které nejsou biologické nebo organické, mohou mít vědomí.“

Matloff a skupina několika vědců posunuli celou diskusi o panpsychizme na další úroveň – k experimentování. Matloff začal pozorovat pohyb a chování hvězd, přičemž zvláštní pozornost věnoval zejména anomálii v pohybu hvězd, která je známá jako Paranegova diskontinuita.

Matloff se snažil vysvětlit zejména následující jev – chladnější hvězdy, které vyzařují proud energie, jej stále vyzařují stejným směrem. Je velice zvláštní, že tento jev je přítomen v celé galaxii, ale věda na něj zatím nemá žádné vysvětlení.

Matloff plánuje v roce 2018 analyzovat výsledky vesmírného programu Gaia, které byly získány vesmírným teleskopem.

Účelem vesmírného programu Gaia je sestavit trojrozměrnou mapu naší galaxie (Mléčné cesty) a pomocí ní vysvětlit stavbu, vznik a vývoj celé galaxie.

Matloff chce pomocí získaných údajů dokázat, že anomálie v pohybu hvězd mohou být opravdu způsobeny vědomým rozhodováním se hvězd.

Zatímco Matloff zkoumá kosmické jevy v tom největším měřítku, Koch se pokouší teorii panpsychizmu experimentálně ověřit na lidech – své experimenty provádí na pacientech, kteří trpí různými poškozeními mozku.

Koch se pokouší zjistit, do jaké míry se procesy, které probíhají v mozku těchto pacientů během zpracování informací, shodují s podmínkami hmotného světa, které by mohly sloužit jako neurochemický základ pro vznik vědomí.

Uvedenou hypotézu Koch plánuje experimentálně ověřit pomocí experimentů na myších.

Tyto experimenty by měly probíhat tak, že mozek každé myši bude napojený na společný počítač a ten by vyhodnotil, jestli se vědomí všech myší spojilo do společného informačního systému.

Co na tuto teorii říkají její kritici

Teorie panpsychizmu má samozřejmě mnoho kritiků. V žurnálu Atlantik vyšel článek s názvem „Proč se panpsychizmus pravděpodobně mýlí?“, ve kterém jeho autor Keith Frankish říká:

Panpsychizmus staví vědomí do velice zvláštní pozice.

Na jedné straně teorie panpsychizmu tvrdí, že vědomí se nachází v samotném základě každé fyzické entity, ale zároveň se bojí přiznat, že existence tohoto všudypřítomného vědomí neříká nic o povaze vesmíru.

Fyzika a některé další vědecké směry se zatím vyvíjely slibně a je rozumné předpokládat, že se jim podaří zcela vysvětlit chování subatomárních částic a systémů.

Ale panpsychizmus nenabízí žádné významnější predikce či vysvětlení. Panpsychizmus tvrdí, že vědomí se nachází všude v hmotném světě. Podle tohoto názoru to trochu vypadá tak, jako by vědomí bylo v hmotném světě uvězněno.

V tomto krátkém vyjádření se odráží odmítavý postoj většiny vědců vůči panpsychizmu.

Většina vědců se zatím domnívá, že teorie panpsychizmu příliš zjednodušuje jeden z největších problémů vědy, a sice, jak vysvětlit existenci vědomí ve vesmíru.

Přesto Matloff, Penrose a někteří další vědci si troufají pokračovat ve svém výzkumu za hranicemi obecně akceptované vědy.

Nechme se tedy překvapit – tímto vědcům se možná jednoho dne podaří vysvětlit výrazné rozpory a anomálie, které přinesla kvantová teorie.

převzaté: mocvědomi.cz